با شرکت در این دوره به شما یک مدرک معتبر فنی حرفه‌ای برنادل داده خواهد شد.