مدرس برنادل

رامین زارع

مدرس کلارینت

دوره کلارینت

بیوگرافی

درباره رامین زارع بیشتر بدانید:

استاد زارع از سال 1384 نزد استاد حسین خسروپور نوازندگی را شروع کردند.

از سال 1388 با ورود به دانشگاه افتخار شاگردی نزد استاد میلیکان را  به دست آوردند.

علاوه بر این استاد زارع، نزد استاد اکبر محمدی و استاد محمدحسین پورمعین افتخار شاگردی دارند.